PODMIENKY

  • Prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi nástroj, aby ho dočasne v dojednanej dobe užíval a nájomca nástroj za dohodnutých podmienok preberá

  • Cena za prenájom sa počíta za každý deň prenájmu vrátane dňa prevzatia nástroja

  • Nájomca je povinný pred prenájmom zložiť u prenajímateľa zábezpeku

  • Po navrátení nástroja prenajímateľovi vráti prenajímateľ zábezpeku nájomcovi v celom rozsahu

  • Prenajímateľ je povinný prenechať nástroj nájomcovi v stave spôsobilom na obvyklé užívanie.Nájomca je oprávnený užívať nástroj primerane povahe a jeho určeniu. Nájomca nie je oprávnený dať vec ďalej do podnájmu. Nájomca zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil na nástroji počas trvania doby prenájmu.

  • Po skončení doby prenájmu je nájomca povinný bezodkladne nástroj vrátiť prenajímateľovi bez vyzvania, ibaže by sa s prenajímateľom dohodli na kúpe nástroja. Za každý deň omeškania s vrátením nástroja je prenajímateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 20 EUR.

  • Nájomca vykonáva všetky činnosti s prenajatým nástrojom na vlastné nebezpečenstvo a prenajímateľ nie je zodpovedný za prípadné zranenia.

  • Platba možná len v hotovosti